ค่าขนส่งเท่าไหร่

ทางเครื่องบิน360บาท/Kg. ทางเรือ120บาท/Kg.